Historik om Autismecenter Nord-Bo

Lidt om baggrunden lokalt og nationalt

Der har gennem mange år kunnet spores et stadigt stigende behov for integrerede støtteforanstaltninger, herunder støttende bomuligheder for mennesker med autismespektrumforstyrrelse. Dette behov fik i 1995 en gruppe mennesker med faglig tilknytning til kontaktklasserne, i det daværende Nordjyllands Amt, til at tage initiativ til etablering af et integreret bo-, undervisnings-, produktions- og fritidstilbud for unge mennesker med autismespektrumforstyrrelser. Dette arbejde har resulteret i, at Fonden Autismecenter Nord-Bo d. 3. januar 1998 blev en realitet.

Mennesker med en autismespektrumforstyrrelse oplever i mange tilfælde voldsomme personlige og sociale udfordringer efter blot en kort periode i egen bolig, på uddannelsesstedet eller på jobbet. Disse unge mennesker bliver ofte ensomme, da de i kraft af deres autisme har vanskeligere ved at skabe og vedligeholde venskaber og har oftest store udfordringer med at etablere sig i parforhold og stifte familie.

Kendetegnende for mange af disse mennesker er, at de har en oplevelse af at være anderledes. Mange af dem ønsker at være sammen med andre, men formår ofte ikke at etablere »normale« sociale kontakter og relationer. Mange danske kommuner gør en aktiv indsats med hensyn til uddannelses- og/eller arbejdstilbud, men erfaringerne siger, at der stadig mangler særlige og målrettede støtteforanstaltninger til denne gruppe.

Autismecenter Nord-Bo blev skabt målrettet mod netop ovennævnte gruppe, som har brug for et støttende dagtilbud, der kan fungere som en trygheds- og udviklingsbase i ungdoms- og voksenårene. Disse mennesker har, trods deres ofte forholdsvis høje intellektuelle færdigheder, stadig brug for en høj grad af struktur og forudsigelighed. Autismecenter Nord-Bo sigter netop mod at indfri disse behov via de forskellige muligheder i organisationen.

 

 

         

KONXION A/S