Terapeutiske samtaler:

Mennesker med autisme kan i forskellig grad profitere af psykologsamtaler. Dette afhænger af funktionsniveau, motivation og tilgangen i samtalen. Enhver samtale vil blive individuelt tilpasset og i høj grad indeholde elementer af psykoedukation (forklaring af psykologiske mekanismer og temaer – både hos én selv men for målgruppen i særdeleshed også hos forklaring på andre personer og situationer), visualisering via inddragelse af fx modeller og tegninger samt samtaleteknikker tilpasset den enkeltes vanskeligheder med forestillingsevne, kommunikation og socialt samspil. Der arbejdes med principper fra kognitiv terapi i relevant omfang, og qua de autistiske vanskeligheder med at overføre læring fra én situation til en anden, er der stor åbenhed for efter aftale med klienten at inddrage pårørende eller støttepersoner i samtalerne for at optimere muligheden for at føre terapiens erkendelser og opgaver med ud i det daglige liv.

Målgruppen er borgere med en autismespektrumforstyrrelse og særlige komplekse problematikker, såsom belastningsudløst angst, OCD, depression og stress. 

Formålet er oftest psykoedukativt og støttende ift. at opnå diagnoseindsigt, mindske belastningssymptomer og tilpasse livsstil til autismen og funktionsniveau. 

Forløbslængde er efter aftale. 

Inddragelse af netværk: Som ved den afklarende samtale, anbefaler vi, at pårørende og daglige støttepersoner inddrages i variende grad i forløbet med henblik på at sikre overførsel af læring fra samtalerne til dagligdagen. 

Terapeutiske samtaler 1055 kr.*   
  • Varighed 60 minutter
  • Forberedelse, koordinering med støttepersoner og journalføring inkl.

 

 

Tilkøb 

Takseres med timepris 1055 Kr. Der takseres pr. påbegyndt halve time.

  • Udarbejdelse af notater efter aftale med borger
  • Udarbejdelse af materiale, som ligger udover alm. forberedelse

 

* Autismecenter Nord-Bo har ikke ydernummer. Dette betyder, at alle samtaler afregnes med 1.055 kr./time, og det er ikke muligt at bruge en lægehenvisning med tilskud fra sygesikringen.

* Autismecenter Nord-Bo har aftale med Sygeforsikringen Danmark. Ved egenbetaling af psykologsamtaler og opfyldelse af de generelle kriterier for tilskud til psykologbehandling, indberetter Autismecenter Nord-Bo samtalerne til Sygeforsikringen Danmark, der efterfølgende udbetaler klienten tilskuddet. Se nærmere om Sygeforsikringen Danmarks regler her.

* Det er muligt at ansøge sin sagsbehandler om bevilling på psykologsamtaler, hvis man ikke selv har tilstrækkeligt økonomisk råderum.

* Alle psykologer har, i henhold til Psykologloven, tavshedspligt. Dette indebærer, at psykologen ikke udveksler eller videregiver oplysninger til pårørende eller fagpersoner uden accept fra klienten.

* Psykologen har, i ganske særlige tilfælde, eksempelvis hvis et barn misbruges eller udsættes for vold, pligt til at indberette dette til relevante myndigheder jf. indberetningspligten.

*Ved afbud senere end 48 timer før aftalen, opkræves der for 1 time.

         

KONXION A/S