Visitation til dagtilbud

herunder STU, ressourceforløb, tilbud efter LAB-loven, aktivitets- og samværstilbud eller andet

Det er en forudsætning, at man har en diagnose indenfor autismespektret for at kunne få et tilbud på Autismecenter Nord-Bo. Autismecenter Nord-Bo har tilbud, der som udgangspunkt dækker hele autismespektret. Vi kan således yde støtte til mennesker med autisme, der har både lav, høj og normal intelligens.

Der kan endvidere også ydes støtte, hvis der er tale om komorbiditet (andre diagnoser i tillæg til autisme), blot det er autismen, der er den dominerende i personligheden.

Når forældre, sagsbehandlere, anden fag person eller man selv som ung/voksen med en diagnose indenfor autismespektret har interesse og behov for at undersøge om det er muligt at blive visiteret til Autismecenter Nord-Bos dagtilbud, vil det typisk være nedenstående procedure, som følges:

1. Relevante papirer sendes af det kommunale visitationsudvalg til:

Autismecenter Nord-Bo
Lindholm Brygge
9400 Nørresundby

Att: Viceforstander Flemming Jeppesen eller via sikkerpost@nordbo.dk

Indstillingspapirer der skal med på næstkommende visitationsmøde behandles når disse er modtaget fem hverdage før mødet. Orientering om næstkommende visitationsmøde kan indhentes ved viceforstander eller i én af delingerne.

 De relevante papirer, der kan være tale om er:

a) Udredningspapirer fra psykiatrien, speciallæge, eller lignende - skal altid vedlægges
b) PPR materiale
c) Skolepapirer fra seneste skolegang, eller andet tilbud, eksempelvis statusbeskrivelser, standpunktsudtalelser m.v.
d) Uddannelsesplan udarbejdet af UU vejleder
e) Beskrivelser fra eventuelle botilbud.

Alle tilsendte papirer behandles med fortrolighed.

2. Sagsbehandleren skal lave en tillægsskrivelse, hvoraf det fremgår, at der anmodes om en indstilling og til hvilket tidspunkt. Sagsbehandleren noterer ligeledes, om der fra kommunen er forhåndsgodkendt en bevilling.

3. Herefter vurderes indstillingen på internt visitationsudvalgsmøde på Autismecenter Nord-Bo og efterfølgende bliver der givet en skriftlig tilbagemelding til sagsbehandleren/UU vejleder om mulighederne for at tilgodese indstillingen.

Ofte er indstillingen også vurderet på baggrund af et forudgående besøg af den eventuelt kommende bruger, forældre, skoleklasse, sagsbehandler, UU vejleder, andre fag personer eller på baggrund af et konkret informations- og afklaringsmøde.

Der er løbende optag i løbet af året i alle afdelinger og vi tilstræber at imødekomme eventuelt ønske om tilknytning til specifik afdeling, hvis dette er muligt. Hvis ikke der er plads i den ønskede afdeling, vil man blive tilbudt pladsen i én af vores andre afdelinger.

Alle brugere/beboere/værkstedsmedarbejdere på Autismecenter Nord-Bo skal selv have lyst til og egen interesse i at modtage et tilbud og derfor tillægger vi også medansvar hos den enkelte megen værdi.

Opstart på Autismecenter Nord-Bo i dagtilbud
Når der er godkendt en indstilling på visitationsudvalgsmødet med en dato for opstart, omfang af tilbuddet, og den kommunale sagsbehandler skriftligt har kvitteret for visitationen, vil det typisk være nedenstående handlingsplan, der iværksættes:

1. Der udsendes invitation til opstartsmøde i god tid inden opstart. På dette møde skal der laves en individuel afklaring af ønsker, forventninger, behov, kompetencer m.v. hos brugeren. Til mødet kan der inviteres andre fag personer fra behandlings- eller bosteder, lærere fra skoletilbud, sagsbehandler og forældre

2. På baggrund af opstartsmødet udarbejdes der en opstartsplan som tilsendes den kommende bruger. Det er typisk i skemaform.

3. Autismecenter Nord-Bo udarbejder en individuel driftsaftale, der sendes til den kommunale sagsbehandler som efterfølgende returnerer den med underskrift til Autismecenter Nord-Bo.

4. Sagsbehandleren indstiller efter gældende lovgivning (Serviceloven, Lov om aktiv beskæftigelse. Ressourceforløb, Lov om 3. årig ungdomsuddannelse, STU eller anden)

5. Når den individuelle driftsaftale foreligger underskrevet af såvel forstander for Autismecenter Nord-Bo og sagsbehandler, er det formelle grundlag for opstart i tilbuddet til stede.

ST/aug 2017

         

KONXION A/S