Visitationen til beskyttet beskæftigelse 

Når forældre, sagsbehandlere, anden fag person eller man selv som ung/voksen med en diagnose indenfor autismespektret har interesse og behov for at undersøge om det er muligt at blive visiteret til Autismecenter Nord-Bos beskyttede beskæftigelse, vil det typisk være nedenstående procedure, som følges:

Specifikt for De Gule Værksteder: unge fra 18 år.

1. Relevante papirer sendes af det kommunale visitationsudvalg til:

Autismecenter Nord-Bo
Østergade 109
9440 Aabybro
Att: afdelingsleder Dorte Scheuer eller pr. sikker post (sikkerpost@nordbo.dk)

Indstillingspapirer der skal med på næstkommende visitationsmøde behandles når disse er modtaget minimum 7 hverdage før mødet.

De relevante papirer, der kan være tale om er:

a) Udredningspapirer fra psykiatrien, speciallæge, eller lignende -skal vedlægges
b) PPR materiale
c) Skolepapirer fra seneste skolegang, eller andet tilbud, eksempelvis statusbeskrivelser, standpunktsudtalelser m.v.
e) Beskrivelser fra evtuelle botilbud

Alle tilsendte papirer behandles med fortrolighed.

2. Sagsbehandleren skal lave en tillægsskrivelse hvoraf, det fremgår, at der anmodes om en indstilling og til hvilket tidspunkt. Sagsbehandleren noterer ligeledes, om der fra kommunen er forhåndsgodkendt en plads/støtte, hvis Autismecenter Nord-Bo kan imødekomme indstillingen.

3. Herefter vurderes indstillingen på visitationsudvalgsmøde på Autismecenter Nord-Bo og efterfølgende bliver der givet en skriftlig tilbagemelding til sagsbehandleren om mulighederne for at tilgodese indstillingen.

Ofte er indstillingen også vurderet på baggrund af et forudgående besøg af den eventuelt kommende værkstedsmedarbejder, forældre, rådgiver, andre fag personer eller på baggrund af et konkret informations- og afklaringsmøde.

Alle der visiteres til et tilbud skal have en diagnose indenfor autismespektret.

Når der er godkendt en indstilling på visitationsudvalgsmødet med en dato for opstart, omfang af tilbuddet og den kommunale rådgiver skriftligt har kvitteret for visitationen, vil det typisk være nedenstående handlingsplan, der iværksættes:

1. Der udsendes invitation til opstartsmøde i god tid inden opstart. På dette møde skal der laves en individuel afklaring af ønsker, forventninger, behov, kompetencer m.v. hos værkstedsmedarbejderen. Til mødet kan der inviteres andre fag personer fra behandlings- eller bosteder, lærere fra skoletilbud, sagsbehandler og forældre

2. På baggrund af, at brugere/beboere/værkstedsmedarbejdere på Autismecenter Nord-Bo skal selv have lyst til og egen interesse i at modtage et tilbud og derfor tillægger vi også medansvar hos den enkelte megen værdi.

3. Autismecenter Nord-Bo udarbejder en individuel driftsaftale, der sendes til den kommunale sagsbehandler som efterfølgende returnerer den med underskrift til Autismecenter Nord-Bo. Opstartsplan sendes den kommende bruger. Det er typisk i skemaform.

4. Når den individuelle driftsaftale foreligger underskrevet af såvel forstander for Autismecenter Nord-Bo og sagsbehandler, er det formelle grundlag for opstart i tilbuddet til stede.

 

ST/dec 2014

         

KONXION A/S