Beskæftigelsesrettede indsatser

Autismecenter Nord-Bo tilbyder forskellige beskæftigelsesrettede indsatser, som alt efter hvilken indsats der er tale om foregår i vores beskyttede beskæfigelsestilbud i Aabybro, i vores STU-afdeling i Nørresundby eller via vores team i Momentum. Indholdet sammensættes individuelt på baggrund af de af myndighed opsatte mål. 

 

Beskyttet Beskæftigelse

Autismecenter Nord-Bo tilbyder Beskyttet beskæftigelsestilbud og Aktivitets- og samværstilbud til voksne mennesker med en autismespektrumforstyrrelse. Lokationen er "De Gule Værksteder" i Aabybro.

Tilbuddet skal sikre, at den enkelte borger opretholder og udbygger dennes muligheder for sociale kontakter. Ligeledes er fokus på at udvikle personlige kompetencer, forbedre livskvaliteten samt fastholde etablerede jobs, flexjob eller job med løntilskud.

Autismecenter Nord-Bo tilbyder også at etablere eksterne beskyttede beskæftigelsestilbud, hvor borgeren med støtte fra en intern jobcoach kan få en meningsgivende arbejdsdag hos en ekstern arbejdsgiver.

Autismecenter Nord-Bo står for den administrative del af aftalen, hvor en kontrakt beskriver løn – og arbejdshensyn. De Gule Værksteder har igennem årene etableret otte eksterne beskyttede beskæftigelsestilbud.

Hvor:  Afdelingen "De Gule Værksteder" er beliggende på Industrivej 13, Industrivej 27A og Østergade 107/109 i Aabybro.

 

Kompetenceløft

Kompetenceløft er et helhedsorienteret tilbud, og indholdet sammensættes individuelt på baggrund af de af myndighed opsatte mål med indsatsen, og under hensyntagen til  borgerens  forudsætninger og støttebehov. 

Indsatsen vil altid indeholde elementer af beskæftigelsestrænende og/eller uddannelsestrænende fag.

Et fast element i kompetenceløft er det tætte samarbejde imellem borgeren og en vejleder med en højt specialiseret autismefaglig viden. Gennem ugentlige udviklingssamtaler sikres en løbende opfølgning på målene med indsatsen, og der arbejdes desuden med bl.a. CV og personlig plan for vejen mod job eller uddannelse. Samtidig fungerer vejlederen som bindeleddet til myndighed ift. at dokumentere effekten af indsatsen. 

Hvor: Kompetenceløft foregår i STU-afdelingen på Lindholm Brygge 2-4 i Nørresundby.

Mentorindsats

- specialiseret indsats til uddannelse og beskæftigelse.

Jobcentrene i kommunerne kan bevillige mentorindsats til borgere, der har behov for en autismefaglig indsats i forhold til at komme i uddannelse eller beskæftigelse. Der kan også være tale om at fastholde en tilknytning til uddannelsesstedet eller arbejdspladsen.

Mentorindsatsen kan også ydes direkte til virksomheder, der har ansatte med en autismediagnose, hvor mentor fungerer som en sparringspartner mellem den ansatte, ledelsen og kollegaerne.

Kommunen/virksomheden fastsætter timetal samt mål ud fra borgerens individuelle behov.

Autismecenter Nord-Bo udfærdiger ud fra ovenstående anmodning en mål/handleplan, som der arbejdes målrettet efter.

Der vil derfor ofte være behov for at arbejde med bl.a. psykoedukation, transporttræning, mestringsstrategier ved stress, angst og sanseoverstimuli, energiforvaltning, døgnrytme, guidning og strukturering af jobsamtaler, personlig fremtræden mv., så der etableres et solidt fundament for den beskæftigelses- eller uddannelsesrettede indsats.

Primært ydes støtten på hverdage i tidsrummet kl. 7-18.

Hvor: Mentorindsats tilbydes i afdelingen Momentum, som dækker borgere fordelt i hele Nordjylland og støtten kan foregå på uddannelsesstedet, arbejdspladsen, i borgens eget hjem eller på Skansevej 7-9 i Nørresundby.

Lolita Ajero Rosenvinge
Afdelingsleder
De Gule Værksteder
Anni Jespersen
Afdelingsleder
Stu-afdelingen
Randi Jørgensen
Afdelingsleder
Momentum