Historik

- lidt om baggrunden lokalt og nationalt for Autismecenter Nord-Bo

Der havde  gennem mange år kunnet spores et stadigt stigende behov for integrerede støtteforanstaltninger, herunder støttende bomuligheder for mennesker med autismespektrumforstyrrelse. Dette behov fik i 1995 en gruppe mennesker med faglig tilknytning til kontaktklasserne, i det daværende Nordjyllands Amt, til at tage initiativ til etablering af et integreret bo-, undervisnings-, produktions- og fritidstilbud for unge mennesker med autismespektrumforstyrrelser. Dette arbejde resulterede  i, at Fonden Autismecenter Nord-Bo den 3. januar 1998 blev en realitet.

Mennesker med en autismespektrumforstyrrelse oplever i mange tilfælde voldsomme personlige og sociale udfordringer efter blot en kort periode i egen bolig, på uddannelsesstedet eller på jobbet. Disse unge mennesker bliver ofte ensomme, da de i kraft af deres autisme kan have  vanskeligere ved at skabe og vedligeholde venskaber og kan også  opleve  udfordringer med at etablere sig i parforhold og stifte familie.

Kendetegnende for mange af disse mennesker er, at de kan have  en oplevelse af at være anderledes. De fleste ønsker at være sammen med andre, men formår ofte ikke at etablere sociale kontakter og relationer. Mange danske kommuner gør en aktiv indsats med hensyn til uddannelses- og/eller arbejdstilbud, men erfaringerne siger, at der stadig mangler særlige og målrettede støtteforanstaltninger til denne gruppe.

Autismecenter Nord-Bo sigter netop mod at indfri disse behov via de forskellige muligheder i organisationens mange indsatser, der siden opstarten i 1998 er blevet udviklet i takt med behov og mulighederne.