Neuropsykologiske undersøgelser:

Undersøgelsen vil oftest bygge på indhentning af relevante sagsakter, klinisk interview med personen og evt. pårørende/støttepersoner samt neuropsykologisk testning efter nærmere aftale. Hos mennesker med autisme vil en neuropsykologisk undersøgelse skulle bestå af to lige vigtige dele:

  • En vurdering af de autistiske vanskeligheder på baggrund af personens egne oplysninger, klinisk indtryk i undersøgelsessituationen og informationer indhentet fra netværk/sagsakter
  • Neuropsykologisk testning, herunder fx generel kognitiv funktion og specifikke kognitive evner så som hukommelse, opmærksomhed og eksekutiv funktion

En kombination af de to er særlig vigtigt for mennesker med autisme, da den kognitive funktion og evner til at omsætte ressourcer i praksis må forstås ud fra personens autistiske funktion, og en testning af evner alene vil ofte kunne give et misvisende resultat og vanskeliggøre en realistisk tilpasning af krav og forventninger. Endvidere er der høj forekomst af andre samtidige lidelser sammen med autismen, fx generelle kognitive evner (mental retardering eller i nogle tilfælde exceptionel høj begavelse), opmærksomhedsforstyrrelse og/eller belastningsreaktioner (fx angst, depression, stress). For at få den mest fyldestgørende beskrivelse af udfordringer og kompetencer, bør der derfor oftest foretages en bred neuropsykologisk afdækning med øje for, hvordan de forskellige udfordringer gensidigt påvirker hinanden, og herigennem opnå viden om, hvordan de støttes mest relevant i dagligdagen.

Produktet af undersøgelsen vil være en skriftlig rapport med en grundig beskrivelse af personens kognitive ressourcer og vanskeligheder, og hvordan disse kan forventes at udfolde sig på baggrund af den autismerelaterede funktion samt eventuelle andre samtidige vanskeligheder. Ud fra denne baggrundsforståelse vil der blive givet omfattende specialpædagogiske anbefalinger af, hvordan personen kan støttes i dagligdagen. Undersøgelsen tilbagemeldes på et møde med deltagelse af personen og dennes relevante netværk.

Neuropsykologiske undersøgelser kan bestilles af både private og offentlige instanser.

Pris: 975 kr./time*

Der vil efter nærmere aftale blive udarbejdet et tilbud, der tilpasses ønsker og behov i den enkelte sag.

Vær opmærksom på:

Autismecenter Nord-bo tilbyder ikke psykiatrisk udredning og diagnosticering af autismespektrumforstyrrelser. En neuropsykologisk undersøgelse vil kunne anvendes som et led i eller supplement til en udredning samt som en omfattende beskrivelse af funktionsniveau og støttebehov på baggrund af en allerede kendt diagnose.

Priseksempel på neuropsykologisk undersøgelse af autistisk vanskeligheder samt generelt kognitivt niveau og eksekutiv funktion:

                             Ydelse

Antal timer

Pris

Indhentning og gennemlæsning af sagsakter

1

975 kr.

Undersøgelsestid med borger, interview og testning

5,5

5.362,50 kr.

Tolkning/opgørelse

3,5

3.412,50 kr.

Rapportskrivning

11

10.725 kr.

Tilbagemeldingsmøde med borger, forældre og vejleder

1,5

1.462,50 kr.

I alt

22,5

21.937,50 kr.

 

Priseksempel på neuropsykologisk undersøgelse af autistisk vanskeligheder samt generelt kognitivt niveau, opmærksomhed, hukommelse og eksekutiv funktion:

                             Ydelse

Antal timer

Pris

Indhentning og gennemlæsning af sagsakter

1

975 kr.

Undersøgelsestid med borger, interview og testning

8

7.800 kr.

Tolkning/opgørelse

5

4.875 kr.

Rapportskrivning

15

14.625 kr.

Tilbagemeldingsmøde med borger, forældre og vejleder

1,5

1.462,50 kr.

I alt

34,5

33.637,50 kr.