FamilieLiv

07-01-2019

FamilieLiv er et tilbud til de særligt sårbare familier, der oplever at barnets mistrivsel får en
omfattende konsekvens på familiens samlede trivsel. Der opleves måske massiv skolevægring og udvikling af svær komorbiditet hos barnet (herunder angst, OCD, depression, selvskadende- eller udadreagerende adfærd ea.), hvilket påvirker forældrenes
overskud i hverdagen.


Ofte er én af forældrene på ”Tabt Arbejdsfortjeneste”, men ser sig ikke i stand til at hjælpe
barnet i trivsel og tilbage til skolegang. Der ses ofte store udfordringer ift. håndtering af
forældrerollen og ofte en ikke-ensartet tilgang til opdragelse forældrene imellem.

Læs mere i brochure