Omorganisering på Autismecenter Nord-Bo

11-02-2019

Omorganisering af fire afdelinger i 1. halvår 2019.

Autismecenter Nord-Bo har valgt at omorganisere dagtilbudsafdelingerne. Dette med målsætning om at højne fagligheden og kvaliteten i de enkelte afdelingers udbud. 


Hidtil har afdelingerne været organiseret således, at der har kunnet visiteres borgere til de fire afdelinger med afsæt i tre forskellig lovgivninger:
-    Beskæftigelsesloven (LAB-tilbud, ressourceforløb, Klar til Start og mentortilbud)
-    STU loven
-    Serviceloven (SEL §103, beskyttet beskæftigelse og SEL §104, aktivitet og samværstilbud)

Organisationen og de ansatte i alle afdelingerne har igennem tiden udvist særdeles høj grad af fleksibilitet og været dygtige til at navigere i de forskellige lovgivninger. Det har givet mulighed for at arbejde med blandede lovgivningsmæssige målgrupper og et bredt udbud af aktiviteter. Dog har de tre lovgivninger imidlertid vidt forskellige grundlæggende afsæt og forventninger fra myndighederne, hvilket igennem tiden har medført højere og højere grad af kompleksitet i daglig praksis.

Autismecenter Nord-Bo har derfor valgt at fokusere på en specialisering af udbud, hvor hver enkelt borger fremover vil bliver visiteret til specifik afdeling ud fra lovparagraf. De respektive afdelinger vil være specialiseret i den tilbudstype, som den pågældende afdeling tilbyder. Samlet set vil afdelingers personale have langt bedre forudsætning for at løfte opgaverne i så høj kvalitet og selvstændighedsudvikling som mulig for den enkelte borger. Autismecenter Nord-Bo befinder sig derfor nu i en proces, frem mod den 1. august, hvorefter afdelingerne ser således ud:

  • Nuværende Aabybro afdeling og De Gule Værksteder (beskyttet beskæftigelse) lægges sammen og vil udbyde tilbud efter SEL §103 og SEL §104 og være målrettet borgere i aktivitets- og samværstilbud og borgere i beskyttet beskæftigelse i bygningerne på Industrivej og Østergade i Aabybro.
  • Skansevej afdelingen vil udbyde tilbud efter STU lovgivningen, hvor fag og aktiviteter vil være målrettet udvikling af personlige, sociale og faglige kompetencer til en så selvstændig og aktiv deltagelse i voksenlivet som muligt og eventuelt til videre uddannelse og beskæftigelse. Afdelingen er forsat beliggende på Skansevej i Nørresundby.
  • Lindholm Brygge afdelingen vil udbyde tilbud efter Beskæftigelseslovgivningen samt i en periode nuværende STU elever, hvor fokus vil være at opnå tilknytning til arbejdsmarkedet eller studielivet og er fortsat beliggende på Lindholm Brygge i Nørresundby.