Pædagogisk målsætning

Vi har på Autismecenter Nord-Bo præciseret og beskrevet den overordnede pædagogiske målsætning for arbejdet i en række praktisk håndterbare principper, som er styrende for det pædagogiske arbejde. Disse principper er følgende:

 • At den enkelte opnår en så høj grad af selvstændighed som muligt på så mange områder som muligt
 • At behandle den enkelte med respekt og værdighed
 • At give den enkelte en varieret, indholdsrig og udviklende hverdag med udgangspunkt i den enkeltes muligheder, behov og interesser
 • At udvikle kommunikation og sociale færdigheder
 • At vedligeholde tilegnede færdigheder
 • At give den enkelte mulighed for at udvikle sine individuelle evner på en sådan måde, at den enkelte opnår øget selvværd
 • At udvikle og fastholde et tæt samarbejde med forældre/pårørende

Med udgangspunkt i den enkeltes forudsætninger, muligheder og ønsker arbejdes der ud fra individuelle målsætninger og handleplaner. Der fokuseres i denne forbindelse på det hele menneske med henblik på at udvikle de personlige, sociale, psykiske, fysiske, intellektuelle og praktiske færdigheder.

Der er opbygget et nuanceret og individuelt tilrettelagt tilbud, der giver den enkelte bruger livskvalitet, samt medvirker til at afklare fremtidige uddannelses-, beskæftigelses-, fritids- og bomuligheder.

Pædagogiske metoder

Med udgangspunkt i TEACCH-principperne og udtrykt med få ord, drejer den pædagogiske metode på Autismecenter Nord-Bo sig hovedsageligt om at opbygge et overskueligt og struktureret miljø med maksimal tryghed og dermed udviklingsmuligheder for den enkelte bruger.

TEACCH principperne: 

 • Tydelig og gennemført struktur
 • Forudsigelighed
 • Overskuelighed
 • Regelmæssighed
 • Visualisering
 • Rytme
 • Sammenhæng i hverdagen
 • Omsorg
 • Tryghed

Desuden indgår socialtræning som et målrettet indsats- og træningsområde, dels i form af arbejdet med  eksempelvis social historier, målrettede, individuelle samtaler samt i form af de mange målrettede pædagogiske aktiviteter på Autismecenter Nord-Bo. Der trænes i at samtale, tage hensyn, i at lytte, og i at vente på tur for at brugerne herigennem kan indgå i fællesskab med andre.

Borgerne medinddrages i den fælles beslutningsproces på baggrund af reelle valgmuligheder, respekt for det enkelte menneskes valg og indflydelse på eget liv. I denne proces støttes den enkelte i at udtrykke egne ønsker og behov. Det foregår bl.a. via beboermøder, brugerråd, tilfredshedsundersøgelser og i individuelle samtaler i de forskellige afdelinger.

Med udgangspunkt i den enkeltes forudsætninger, muligheder og ønsker arbejdes der ud fra individuelle målsætnings- og handleplaner. Der fokuseres i denne forbindelse på det hele menneske med henblik på at udvikle de intellektuelle, sociale, psykiske, fysiske og praktiske færdigheder.

Gennem botræning, undervisning (internt og eksternt), værksteds- og produktionsaktiviteter, praktik, jobtræning og deltagelse i fritidsaktiviteter trænes der i at opbygge et nuanceret og individuelt tilrettelagt tilbud, der bibringer livskvalitet samt medvirker til at afklare nuværende og fremtidige bo -, uddannelses- og beskæftigelsesmuligheder.

Konkret arbejdes der med visualisering i form af dag- og ugeplaner for hver enkelt borger. Det prioriteres højt at skabe ungdoms- og voksenmiljøer, hvor den enkelte kan få opfyldt netop sine behov samtidig med, at der er mulighed for at indgå i en social sammenhæng, hvor der er plads til forskellighederne.

Forskellighederne er netop årsagen til at der ikke som udgangspunkt kan arbejdes ud fra identiske planer og i erkendelse af dette baseres det pædagogiske arbejde på dybdegående kendskab til hver enkelt brugers potentialer og begrænsninger.

Inddragelse af forældre og pårørende er på Autismecenter Nord-Bo en integreret del af den samlede pædagogik. Specielt hvad angår de individuelle handleplaner, spiller forældre og pårørende en væsentlig rolle. Er man over 18 år er det naturligvis den enkelte selv der bestemmer om, der skal inddrages familie i samarbejdet. Et nøgleord i det pædagogiske arbejde er udviklingen af selvstændighed hos det enkelte unge menneske.

Der arbejdes med individuelt tilrettelagte udviklingsplaner og den enkelte støttes i at overvinde egne grænser. Der anvendes strukturtavler og -skemaer, velfærdsteknologi og en væsentlig del af pædagogikken baseres på indlæring af rutiner. Derudover støttes de enkelte borgere i kontakten til deres familie, pårørende og det omgivende samfund. 

 

Vejleder

Hver enkelt borger har tilknyttet en vejleder fra personalegruppen. Denne funktion vægtes højt, idet der herved er mulighed for at opnå en tæt kontakt til den enkelte unge/voksne. Herigennem opnås gode muligheder for at tilgodese den enkelte optimalt med hensyn til selvstændiggørelse på så mange af livets områder som muligt.

Specielt for unge/voksne med autismespektrumforstyrrelser er det af stor betydning for den enkelte at vide, at der altid er mulighed for et trygt samtalerum med vejlederen, eftersom der hos den enkelte ofte opstår spørgsmål af eksistentiel karakter, om mellemmenneskelige relationer, om sociale omgangsformer m.v.