Pædagogiske metoder

Med udgangspunkt i TEACCH-principperne og udtrykt med få ord, drejer den pædagogiske metode på Autismecenter Nord-Bo sig hovedsageligt om at opbygge et overskueligt og struktureret miljø med maksimal tryghed og dermed udviklingsmuligheder for den enkelte bruger.

TEACCH principperne: 

 • Tydelig og gennemført struktur
 • Forudsigelighed
 • Overskuelighed
 • Regelmæssighed
 • Visualisering
 • Rytme
 • Sammenhæng i hverdagen
 • Omsorg
 • Tryghed

KRAP – kognitiv, ressourcefokusret anerkenende pædagogik:

Er en anden af grundpillerne i den pædagogiske tilgang i samarbejdet med den enkelte person, der er tilknyttet indsatserne. Alle ansatte i pædagogiske stillinger og ligeledes i ledelsesfunktioner er uddannet i KRAP som pædagogisk tilgang.

Desuden indgår socialtræning som et målrettet indsats- og træningsområde, dels i form af arbejdet med  eksempelvis social historier, målrettede, individuelle samtaler samt i form af de mange målrettede pædagogiske aktiviteter på Autismecenter Nord-Bo. Der trænes i at samtale, tage hensyn, i at lytte, og i at vente på tur for at brugerne herigennem kan indgå i fællesskab med andre.

Borgerne medinddrages i den fælles beslutningsproces på baggrund af reelle valgmuligheder, respekt for det enkelte menneskes valg og indflydelse på eget liv. I denne proces støttes den enkelte i at udtrykke egne ønsker og behov. Det foregår bl.a. via beboermøder, brugerråd, tilfredshedsundersøgelser og i individuelle samtaler i de forskellige afdelinger.

Gennem botræning, undervisning (internt og eksternt), værksteds- og produktionsaktiviteter, praktik, jobtræning og deltagelse i fritidsaktiviteter trænes der i at opbygge et nuanceret og individuelt tilrettelagt tilbud, der bibringer livskvalitet samt medvirker til at afklare nuværende og fremtidige bo -, uddannelses- og beskæftigelsesmuligheder.

Konkret arbejdes der med visualisering i form af dag- og ugeplaner for hver enkelt borger. Det prioriteres  at skabe ungdoms- og voksenmiljøer, hvor den enkelte kan få opfyldt netop sine behov samtidig med, at der er mulighed for at indgå i en social sammenhæng, hvor der er plads til forskellighederne.

Forskellighederne er netop årsagen til at der ikke som udgangspunkt kan arbejdes ud fra identiske planer og i erkendelse af dette baseres det pædagogiske arbejde på dybdegående kendskab til hver enkelt brugers potentialer og begrænsninger.

Inddragelse af forældre og pårørende er på Autismecenter Nord-Bo en integreret del af den samlede pædagogik. Specielt hvad angår de individuelle handleplaner, spiller forældre og pårørende en væsentlig rolle. Er man over 18 år er det naturligvis den enkelte selv der bestemmer om, der skal inddrages familie i samarbejdet. Et nøgleord i det pædagogiske arbejde er udviklingen af selvstændighed hos den enkelte  menneske.

Der arbejdes med individuelt tilrettelagte udviklingsplaner og den enkelte støttes i at overvinde egne grænser. Der anvendes strukturtavler og -skemaer, velfærdsteknologi og en væsentlig del af pædagogikken baseres på indlæring af rutiner. Derudover støttes de enkelte borgere i kontakten til deres familie, pårørende og det omgivende samfund

 

Pædagogisk målsætning

Vi har på Autismecenter Nord-Bo præciseret og beskrevet den overordnede pædagogiske målsætning for arbejdet i en række praktisk håndterbare principper, som er styrende for det pædagogiske arbejde. Disse principper er følgende:

 • At den enkelte opnår en så høj grad af selvstændighed som muligt på så mange områder som muligt
 • At behandle den enkelte med respekt og værdighed
 • At give den enkelte en varieret, indholdsrig og udviklende hverdag med udgangspunkt i den enkeltes muligheder, behov og interesser
 • At udvikle de kommunikative-  og sociale færdigheder
 • At vedligeholde tilegnede færdigheder
 • At give den enkelte mulighed for at udvikle sine individuelle evner på en sådan måde, at den enkelte opnår øget selvværd
 • At udvikle og fastholde et tæt samarbejde med forældre/pårørende og andre fagpersoner som måtte vær én del af den enkeltes liv.

Med udgangspunkt i den enkeltes forudsætninger, muligheder og ønsker arbejdes der ud fra individuelle målsætninger og handleplaner. Der fokuseres i denne forbindelse på det hele menneske med henblik på at udvikle de personlige, sociale, psykiske, fysiske, intellektuelle og praktiske færdigheder.

Der er opbygget et nuanceret og individuelt tilrettelagt tilbud, der giver den enkelte person livskvalitet, samt medvirker til at afklare fremtidige uddannelses-, beskæftigelses-, fritids- og bomuligheder.

skilte.png