Pædagogiske metoder

Med udgangspunkt i TEACCH-principperne og udtrykt med få ord, drejer den pædagogiske metode på Autismecenter Nord-Bo sig hovedsageligt om at opbygge et overskueligt og struktureret miljø med maksimal tryghed og dermed udviklingsmuligheder for den enkelte bruger.

TEACCH principperne

 • Tydelig og gennemført struktur
 • Forudsigelighed
 • Overskuelighed
 • Regelmæssighed
 • Visualisering
 • Rytme
 • Sammenhæng i hverdagen
 • Omsorg
 • Tryghed

 

KRAP – kognitiv, ressourcefokusret anerkenende pædagogik

Er en anden af grundpillerne i den pædagogiske tilgang i samarbejdet med den enkelte person, der er tilknyttet indsatserne. Alle ansatte i pædagogiske stillinger og ligeledes i ledelsesfunktioner er uddannet i KRAP som pædagogisk tilgang.

Desuden indgår socialtræning som et målrettet indsats- og træningsområde, dels i form af arbejdet med  eksempelvis social historier, målrettede, individuelle samtaler samt i form af de mange målrettede pædagogiske aktiviteter på Autismecenter Nord-Bo. Der trænes i at samtale, tage hensyn, i at lytte, og i at vente på tur for at brugerne herigennem kan indgå i fællesskab med andre.

Borgerne medinddrages i den fælles beslutningsproces på baggrund af reelle valgmuligheder, respekt for det enkelte menneskes valg og indflydelse på eget liv. I denne proces støttes den enkelte i at udtrykke egne ønsker og behov. Det foregår bl.a. via beboermøder, brugerråd, tilfredshedsundersøgelser og i individuelle samtaler i de forskellige afdelinger.

Gennem botræning, undervisning (internt og eksternt), værksteds- og produktionsaktiviteter, praktik, jobtræning og deltagelse i fritidsaktiviteter trænes der i at opbygge et nuanceret og individuelt tilrettelagt tilbud, der bibringer livskvalitet samt medvirker til at afklare nuværende og fremtidige bo -, uddannelses- og beskæftigelsesmuligheder.

Konkret arbejdes der med visualisering i form af dag- og ugeplaner for hver enkelt borger. Det prioriteres  at skabe ungdoms- og voksenmiljøer, hvor den enkelte kan få opfyldt netop sine behov samtidig med, at der er mulighed for at indgå i en social sammenhæng, hvor der er plads til forskellighederne.

Forskellighederne er netop årsagen til at der ikke som udgangspunkt kan arbejdes ud fra identiske planer og i erkendelse af dette baseres det pædagogiske arbejde på dybdegående kendskab til hver enkelt brugers potentialer og begrænsninger.

Inddragelse af forældre og pårørende er på Autismecenter Nord-Bo en integreret del af den samlede pædagogik. Specielt hvad angår de individuelle handleplaner, spiller forældre og pårørende en væsentlig rolle. Er man over 18 år er det naturligvis den enkelte selv der bestemmer om, der skal inddrages familie i samarbejdet. Et nøgleord i det pædagogiske arbejde er udviklingen af selvstændighed hos den enkelte  menneske.

Der arbejdes med individuelt tilrettelagte udviklingsplaner og den enkelte støttes i at overvinde egne grænser. Der anvendes strukturtavler og -skemaer, velfærdsteknologi og en væsentlig del af pædagogikken baseres på indlæring af rutiner. Derudover støttes de enkelte borgere i kontakten til deres familie, pårørende og det omgivende samfund

 

Neuropædagogik og Neuropsykologi

Alle ansatte i pædagogiske stillinger har i slutningen af 2023 og starten af 2024 gennemgået 5 dages kursus (30 timer) med Neuropædagogik og Neuropsykologi som hovedoverskrift.

Indholdet består af hjerne teori, viden om hjernens udvikling strukturer og grundlæggende funktioner. Der opnås viden om det Neuropædagogiske tankesæt og ikke mindst metodiske greb til Neuropædagogisk praksis. Ligeledes arbejdes der med det social menneske og hvordan opvækstens betingelser former hjernen og nervesystemet og individets socioemotionelle kompetencer. Ydermere arbejdes der med at opnå viden om, hvordan mennesket i en dialektisk proces påvirker og påvirkes af dets omgivelser i forhold til aktivering af stressresponssystemer. Sidst men ikke mindst opnås viden om hukommelse og læring og hvordan hjernes evne til at lære og processere neurale input i henholdsvis arbejdshukommelsen og langtidshukommelsen.

Uddannelsen varetages af UCN ved Neuropædagogisk kompetencecenter og er bygget om omkring praksislæring således der mellem undervisningsgang er indlagt prøvehandlinger således deltagerne får teorien ført ud i praksis.

 

Pædagogisk målsætning

Vi har på Autismecenter Nord-Bo præciseret og beskrevet den overordnede pædagogiske målsætning for arbejdet i en række praktisk håndterbare principper, som er styrende for det pædagogiske arbejde. Disse principper er følgende:

 • At den enkelte opnår en så høj grad af selvstændighed som muligt på så mange områder som muligt
 • At behandle den enkelte med respekt og værdighed
 • At give den enkelte en varieret, indholdsrig og udviklende hverdag med udgangspunkt i den enkeltes muligheder, behov og interesser
 • At udvikle de kommunikative-  og sociale færdigheder
 • At vedligeholde tilegnede færdigheder
 • At give den enkelte mulighed for at udvikle sine individuelle evner på en sådan måde, at den enkelte opnår øget selvværd
 • At udvikle og fastholde et tæt samarbejde med forældre/pårørende og andre fagpersoner som måtte vær én del af den enkeltes liv.

Med udgangspunkt i den enkeltes forudsætninger, muligheder og ønsker arbejdes der ud fra individuelle målsætninger og handleplaner. Der fokuseres i denne forbindelse på det hele menneske med henblik på at udvikle de personlige, sociale, psykiske, fysiske, intellektuelle og praktiske færdigheder.

Der er opbygget et nuanceret og individuelt tilrettelagt tilbud, der giver den enkelte person livskvalitet, samt medvirker til at afklare fremtidige uddannelses-, beskæftigelses-, fritids- og bomuligheder.

 

Servicehunde på Autismecenter Nord-Bo

En servicehund er et hjælpemiddel, som kan medbringes alle offentlige og private steder, herunder også på Autismecenter Nord-Bo jf. Lov om forskelsbehandling.

Det er dog et krav, at servicehunden kun kan medbringes på Autismecenter Nord-Bo, hvis den er certificereret igennem Servicehundeforeningen. Desuden skal det fremgå tydeligt, at der er tale om en servicehund, fx ved at hunden bærer en orange vest med Servicehundeforeningens logo og skilt påsyet, hvor der står ”hund på job”.

Når man medbringer en servicehund på Autismecenter Nord-Bo, er det afgørende, at der tages hensyn til andre mennesker, der bruger Autismecenter Nord-Bo´s tilbud. Der kan være mennesker, der har angst for dyr eller allergier overfor pels og der skal være plads til alle i vores tilbud. Derfor vil vi altid lave nogle klare aftaler om, hvor og hvordan man kan begå sig på Autismecenter Nord-Bo, når man medbringer en servicehund.

Har du spørgsmål omkring servicehunde på Autismecenter Nord-Bo, kan du kontakte Autismecenter Nord-Bo på 9827 9002.

Oktober 2023 - Forstander Jesper Schmith

skilte.png