Pædagogiske metoder

Med udgangspunkt i TEACCH-principperne og udtrykt med få ord, drejer den pædagogiske metode på Autismecenter Nord-Bo sig hovedsageligt om at opbygge et overskueligt og struktureret miljø med maksimal tryghed og dermed udviklingsmuligheder for den enkelte bruger.

TEACCH principperne: 

  • Tydelig og gennemført struktur
  • Forudsigelighed
  • Overskuelighed
  • Regelmæssighed
  • Visualisering
  • Rytme
  • Sammenhæng i hverdagen
  • Omsorg
  • Tryghed

Desuden indgår socialtræning, som et målrettet indsats- og træningsområde, dels i form af arbejdet med Social Stories og Comic Strips, målrettede, individuelle samtaler, samtalegrupper samt i form af de mange målrettede pædagogiske aktiviteter på Autismecenter Nord-Bo. Der trænes i at samtale, tage hensyn, i at lytte, og i at vente på tur for at brugerne herigennem kan indgå i fællesskab med andre.

Brugerne medinddrages i den fælles beslutningsproces på baggrund af reelle valgmuligheder, respekt for den enkelte brugers valg og indflydelse på eget liv. I denne proces støttes den enkelte i at udtrykke egne ønsker og behov. Det foregår bl.a. via beboermøder, brugerråd, tilfredshedsundersøgelser og i individuelle samtaler i de forskellige afdelinger.

Med udgangspunkt i den enkeltes forudsætninger, muligheder og ønsker arbejdes der ud fra individuelle målsætnings- og handleplaner. Der fokuseres i denne forbindelse på det hele menneske med henblik på at udvikle de intellektuelle, sociale, psykiske, fysiske og praktiske færdigheder.

Gennem botræning, undervisning (internt og eksternt), værksteds- og produktionsaktiviteter, praktik, jobtræning og deltagelse i fritidsaktiviteter, arbejdsfunktioner, trænes der i at opbygge et nuanceret og individuelt tilrettelagt tilbud, der bibringer den unge livskvalitet samt medvirker til at afklare nuværende og fremtidige bo -, uddannelses- og beskæftigelsesmuligheder.

Konkret arbejdes der med visualisering i form af dag- og ugeplaner for hver enkelt bruger. Det prioriteres højt, at skabe et ungdoms- og voksenmiljø, hvor den enkelte kan få opfyldt netop sine behov samtidig med, at der er mulighed for at indgå i en social sammenhæng, hvor der er plads til forskellighederne.

Forskellighederne er netop årsagen til at der ikke som udgangspunkt kan arbejdes ud fra identiske planer og i erkendelse af dette baseres det pædagogiske arbejde på dybdegående kendskab til hver enkelt brugers potentialer og begrænsninger.

Inddragelse af forældre og pårørende er på Autismecenter Nord-Bo en integreret del af den samlede pædagogik. Specielt hvad angår de individuelle handleplaner, spiller forældre og pårørende en væsentlig rolle. Er man over 18 år er det naturligvis den enkelte selv der bestemmer om, der skal inddrages familie i samarbejdet. Et nøgleord i det pædagogiske arbejde er udviklingen af selvstændighed hos det enkelte unge menneske.

Der arbejdes med individuelt tilrettelagte udviklingsplaner og den enkelte støttes i at overvinde egne grænser. Der anvendes strukturtavler og -skemaer, velfærdsteknologi og en væsentlig del af pædagogikken baseres på indlæring af rutiner og endeligt støttes de enkelte brugere i kontakten til deres familie, pårørende og det omgivende samfund.