Psykologsamtaler

Den første samtale på Autismecenter Nord-Bo vil altid være en afdækkende samtale (med eller uden notat). Du kan godt få en afdækkende samtale uden efterfølgende at skulle have et samtaleforløb, men hvis du ønsker et samtaleforløb, starter vi altid med en afdækkende samtale for at vurdere, om/hvordan psykologsamtaler forventes at kunne hjælpe dig.

På baggrund af almindelige autismerelaterede vanskeligheder, kan det for en del være en udfordring at forklare egne udfordringer i hverdagen. Samtidig kan det også være udfordrende at skulle forklare andre om den viden samtaler giver samt at igangsætte hjælpsomme handlinger i egen hverdag. Derfor er det oftest en god idé, at samtaler foregår med en bisidder/støtteperson, eller at der træffes aftale om mulighed for overlevering til netværk. Der kan altid aftales alenetid ved behov. 

Nedenstående beskriver indholdet i de forskellige mulige samtaler.

 

Afdækkende samtale med mundtlig vurdering og tilbagemelding i samtalen

Denne samtale er en tilbud, hvis du har et enkelt specifikt spørgsmål, hvor du ikke har brug for et notat efter samtalen. Det kan fx være ét enkelt spørgsmål vedr.:

 • Ønske om samtaleforløb hos psykolog: Hvis du ønsker at gå til psykolog, hjælper vi med at vurdere, om vi forventer at kunne hjælpe dig via psykologsamtaler.
 • Vurdering af angst eller depression: Mange henvender sig for at få afklaret om de har angst eller depression, eller om det mere skal forstås som en del af deres autisme. Vi kan hjælpe med at vurdere dette.
 • Hjælpsomme tiltag: Nogle gange er psykologsamtaler ikke det første der skal til for at få det bedre. Vi kan ofte vurdere og pege på andre muligheder for tiltag, der kan hjælpe dig videre.
 • Samtale til pårørende: Hvis du er i tvivl, om din pårørende (barn, ung, voksen) har autisme og ønsker samtale om dette med henblik på hjælp til indsatser i hverdag og/eller vurdering af om der er behov for  videre udredning. Eller hvis du er pårørende til en diagnosticeret og ønsker samtale om udfordringer i relation til autismen.
 • Samtaler ifht. parforhold/samarbejde med tidligere partner: Hvis du selv eller din partner har autisme og du/I ønsker samtaler om de udfordringer autismen kan give i jeres parforhold eller samarbejdsrelation, hvis I har fælles børn efter et opløst parforhold.

Varighed: ½ times forberedelse og 1½ times samtale

Tilkøb af kort notat: Der kan tilkøbes et helt kort notat med overskrifter fra samtalen og overordnet vurdering. Et notat kan fx være en hjælp til at søge støtte hos kommunen eller at få bevilget psykologsamtaler.

 

Større afdækkende samtale med skriftlig sagsopsamling og vurdering (svarende til psyk135)

Denne samtale er et tilbud, hvis:

 • Du eller fagpersoner har flere eller omfattende spørgsmål, der ønskes skriftlig vurdering på.
 • Der er behov for større opsamlinger i komplekse sager med efterfølgende vurdering af fx støttebehov og evt. viderehenvisning til psykiatrisk udredning. Det kan fx være:
 1. Hvis du har flere psykiatriske diagnoser eller misbrug.
 2. Hvis der er mistanke om andre psykiatriske diagnoser, fx ADHD/ADD eller skizofreni.
 3. Hvis der er ønske om forslag til specialiserede pædagogiske indsatsmuligheder.

Samtale og vurdering  består af 1 times forberedelse, 1½ times samtale, 4 timers notatskrivning.

 

Samtaleforløb

Hvis der ved den afdækkende samtale vurderes, at psykologsamtaler kan være hjælpsomme, kan der efter nærmere aftale opstartes et samtaleforløb.

Klienter med henvisning fra privat forsikring opstartes ligeledes med en afdækkende samtale, hvor der aftales indhold og tilrettelæggelse af efterfølgende samtaleforløb. 

Varighed 60 min. pr. samtale.

 

Afslutningsnotat - kortnotat fra afdækkende samtale

Efter endt samtaleforløb er det for mange godt at have dokumentation for samtaleforløbet. Vi tilbyder en ½-1 sides kort opsummering af:

 • Kendskab til klienten
 • Overordnet indhold i samtaleforløbet
 • Effekt og udbytte af forløbet.

 

Netværksmøde

I sager hvor psykologen har haft samtale med en klient, kan der ved behov aftales deltagelse i netværksmøder. Der laves specificeret konkrakt i de enkelte sager og betales pr. timepris for forberedelse og deltagelse. Derrtil kan komme transportudgift, såfremt netværksmødet holdes ude af huset.

 Dette kan fx indeholde:

 • Beskrivelse af samtaleforløb og virksomme tiltag
 • Skriftligt materiale/modeller/oversigter udarbejdet til udlevering på mødet
 • Koordinering og indkaldelse til netværksmøde
 • Mødelederrolle

 

Priser fremgår i linket under Psykologydelser.