Hvilken type rådgivning tilbydes?

Viden & Udvikling tilbyder forskelige former for for rådgivning (klik på links herunder): 

Et rådgivningsforløb kan foregå enten her på Autismecenter Nord-Bo eller hjemme hos dig. Hvis du påbegynder et rådgivningsforløb hos os, er du velkommen til at tage en anden person med, f.eks. din bostøtte eller dine forældre.

Har du brug for, at din socialrådgiver eller måske dine forældre eller andre pårørende tager kontakten til Autismecenter Nord-Bo, er de også meget velkomne til at ringe hertil. For spørgsmål vedrørende rådgivning er I velkomne til at henvende jer til afdelingsleder i Viden & Udvikling Annette Møller.
 

Pårørende samtaler

Som pårørende til et menneske med autismespektrumforstyrrelse kan man have brug for viden og rådgivning omkring, hvordan man bedst forstår og støtter personen med autisme. Behovet bliver særligt stort, når personen på baggrund af sin autisme udvikler belastningsreaktioner i form af fx øget ængstelighed, depressive tendenser eller ritualer og rutiner begynder at fylde for meget i dagligdagen.

Psykologen kan her tilbyde psykoeduktation på sammenhængen mellem autisme og belastningsreaktioner samt give individualiseret vejledning til, hvordan man kan handle som pårørende.

 Autismecenter Nord-Bo’s specialpædagogiske konsulenter tilbyder pårørendesamtaler og -forløb, hvor der ikke er tale om belastningsreaktioner.

 

Individuel støtte

Der tilbydes individuel støtte til personer med autismespektrumforstyrrelse, dette kan eksempelvis være i form af:

 • Individuelle samtaler i hjemmet med henblik på at få en hverdag til at fungere
 • Hjælp til at skabe struktur og overskuelighed i hverdagen
 • Hjælp til at bryde isolation, hvor det kan være svært at komme ud eller komme i skole
 • Hjælp til at forstå sammenhængene i verden omkring dem
 • Gennem samarbejde at støtte voksne i at udarbejde hensigtsmæssige strategier i dagligdagen  

Eksempler på problemer:

 • Skolevægring/fobier
 • Tristhed og depression
 • Selvskadende adfærd
 • Selmordstruede
 • Isolation
 • Manglende overblik over praktiske gøremål i hverdagen  

Selvforståelsesforløb til unge og voksne med autisme eller ADHD 

I Viden & Udvikling tilbyder vi psykoedukative samtaleforløb, hvis man som borger med autisme eller ADHD har brug for forståelse af sin diagnose. Det er tale om et afgrænset samtaleforløb, med afsætning i Let´s Visualize - Min Autisme  eller Let’s VIsualize – Min ADHD, hvor der udleveres materiale, som kan få betydning for den enkeltes liv generelt, og i nogle situationer også for både arbejdsliv og privatliv.

Omfang: 5 samtaler á 1,5 times varighed

Der vil ud fra visuelle modeller, blive givet forklaringer på de områder, hvor man kan være påvirket ift:

 • sanser
 • kommunikation
 • socialt samvær
 • almindelige dagligdags strategier
 • følelsesmæssigt osv.

Der vil ligeledes blive givet bud på brugbare redskaber, der kan benyttes i hverdagen for at minimere eller undgå belastning.

Der er mulighed for at pårørende eller støtteperson kan deltage i forløbet og der vil blive udleveret materiale således informationer i forløbet kan fastholdes over tid.

Samtalerne kan afholdes på Autismecenter Nord-Bo eller i borgerens eget hjem.

Hvis samtaler skal foregå i borgers hjem eller afsluttende møde hos kommunen, vil der blive pålagt køretid samt gældende kilometertakst (ud over de første 10 km).  

Se hjemmeside for Let´s Visualize her

Download infoark om forløb 

Design_uden_navn_(25).png

AutismeProfil-Job

- beskæftigelsesudredning for borgere

AutismeProfil-Job er et afdækningsforløb for voksne borgere, der kan være sen- eller nydiagnosticerede inden for autismespektret, og som er er stagnerede i forhold til job eller uddannelse.

AutismeProfil-Job henvender sig primært til kommunernes jobcentre og tilbyder et samlet og helhedsorienteret afdækningsforløb, der gennem semistrukturerede interviews og samtaler afdækker borgerens autismeprofil, stressbarrierer, udfordringer og styrkesider samt motivation for job eller uddannelse.

I forløbet vil der være et særligt fokus på, hvilke ressourcer borgeren besidder som kan bringes i spil i et fremadrettet arbejdsmarkeds-eller uddannelsesmæssigt perspektiv.  AutismeProfil-Job bygger på visuelt, målrettet materiale som giver borgeren med autisme mulighed for at italesætte de betydningsfulde faktorer, der har indflydelse på den samlede trivsel og kapacitet i arbejds- eller uddannelseslivet, og kan åbne op for en perspektiverende dialog med myndighedsperson.

AutismeProfil-Job er bygget op over 9 sessioner á 1½ times varighed. Der udarbejdes afslutningsvist en grundig rapport, hvori der bl.a. laves en vurdering af nyttige handlestrategier og eventuelle støttebehov samt mulige arbejdes- eller uddannelsesområder der kunne være relevante for borgeren. Denne rapport kan være med til at styrke myndigheds beslutningsgrundlag ift. videre indsats for borgeren.

Forløbet kan foregå i Viden & Udvikling på Autismecenter Nord-Bo, i hjemmet hos borgeren eller evt. i lokale hos kommunen. Det vil være muligt for borgerens evt. bostøtte, kontaktperson eller pårørende at deltage i (dele af) sessionerne.

Download infoark om forløbet.

 

.

Rummet.jpg
Annette Møller
Afdelingsleder
Viden & Udvikling
Sila Thiel
Administrativ koordinator
Viden og Udvikling