Tilsyn - Boafdelingen

Der føres årligt tilsyn med alle bosteder i Danmark for at ledelse og personale løbende kan forbedre kvaliteten af tilbuddene og blive opmærksom på eventuelle mangler. Herunder kan du læse Autismecenter Nord-Bos tilsynsrapporter og de eventuelle handleplaner, som er udarbejdet på baggrund af tilsynet.

​En tilsynsrapport udarbejdes af Socialtilsynet på baggrund af en besigtigelse af bostedet samt interviews af personale, beboere og ledelse. Tilsynsrapporten bliver udarbejdet for at sikre at bostedet overholder lovgivningen, og at personalet lever op til krav om faglige standarder og brugerinddragelse. Samtidig evalueres bostedets fysiske rammer.​

Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af, om tilbuddet fortsat har den fornødne kvalitet og samlet set fortsat opfylder betingelserne for godkendelse, jf. §§ 6 og 12-18 i Lov om socialtilsyn. 

 

Tilsynsrapporter SEL §85 botilbudslignende

Tilsyn - De Gule Værksteder

Der føres årligt  et fagligt pædagogisk tilsyn med alle dagtilbud i Danmark for at ledelse og personale løbende kan forbedre kvaliteten af tilbuddene og blive opmærksom på eventuelle mangler. Herunder kan du læse Autismecenter Nord-Bos tilsynsrapport, som er udført af BDO som tilkøbt virksomhed af Jammerbugt Kommune, og de eventuelle handleplaner, som er udarbejdet på baggrund af tilsynet.

Tilsynet omfatter, at den pædagogiske praksis lever op til dagtilbudslovens formålsbestemmelser på området samt at dagtilbud lever op til de rammer og prioriterede indsatser kommunen har fastsat for dagtilbudsområdet (jf. § 3a) og at fritidstilbud lever op til de mål og rammer, som kommunalbestyrelsen har fastlagt (jf. § 3).

Tilsynet skal ifølge vejledningen desuden sikre, at personalet har de nødvendige kvalifikationer til at kunne opfylde de kommunale målsætninger og de krav, der stilles til det pædagogiske arbejde efter dagtilbudsloven.

 

Tilsynsrapporter SEL §103 og §104