Visitation til Autismecenter Nord-Bos indsatser

Indsatserne  omfatter:

  • Beskæftigelsestilbud efter LAB-loven
  • STU (Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse)
  • Ressourceforløb
  • Beskyttet beskæftigelse (§103)
  • Aktivitets- og samværstilbud (§104)
  • Mentorforløb
  • Udgående bostøtte (§85 )
  • Bostøtte i botilbudslignende miljøer (§85 eller §76)
  • Evt. anden lovgivning myndighed kan indstille ud fra

For at kunne blive visiteret til et tilbud på Autismecenter Nord-Bo, skal borger være diagnosticeret med autisme eller være beskrevet med autismekarakteristika som sandsynliggøre en autismediagnose.

Der er ingen øvre aldersgrænse for dagtilbud (udover i en STU, som man skal have påbegyndt inden det fyldte 25. år).

Nedre aldersgrænse vil I STU ligge efter endt skolepligt (ca. 15 år) og i Bostøtteindsatserne skal borger være 18. år.

Indstilling til tilbud med relevante papirer sendes til: sikkerpost@nordbo.dk og meget gerne mærket med, hvilken indsats der efterspørges.

Udredningspapirer fra psykiatrien, speciallæge eller lignende, der dokumenterer at pågældende borger har autisme, skal altid vedlægges. Øvrige relevante papirer kan være supplerende psykologiske eller psykiatriske oplysninger, uddannelsesplaner, skolepapirer fra seneste skolegang eller fra andet tilbud (statusbeskrivelser, standpunktsudtalelser m.v.), beskrivelser fra eventuelle botilbud eller andet.

Myndighed bedes oplyse i indstillingen, hvilken lovparagraf der indstilles efter, samt hvornår der ønskes opstart i tilbud. Derudover skal myndighed oplyse, hvilke mål der skal arbejdes med for borgeren i tilbuddet på Autismecenter Nord-Bo.

Autismecenter Nord-Bo afholder interne visitationsmøder flere gange i løbet af året, og indstillingspapirer der skal med på næstkommende visitationsmøde behandles, når disse er modtaget fem hverdage før mødet.

Umiddelbart efter internt visitationsmøde får myndighed (sagsbehandler/UU-vejleder) besked ift. om indstillingen kan imødekommes og om der er en plads til pågældende borger i én af afdelingerne.

Ofte er indstillingen vurderet på baggrund af et forudgående besøg af den eventuelt kommende bruger, forældre, skoleklasse, sagsbehandler, UU-vejleder, andre fagpersoner eller på baggrund af et konkret informations- og afklaringsmøde.

Der er løbende optag i løbet af året i alle afdelinger.

Datoer for visitationsmøder kan indhentes ved forstander eller viceforstander.

Jesper Schmith
Forstander
Lasse Irming Andreasen
Viceforstander